Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem

 

A Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: egyesület) belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Galyasné Dósa Katalin

Adatkezelő nyilvántartási száma: 10-02-0001970

Adatkezelő székhelye: 3377 Szihalom, Bercsényi út 28.

Adatkezelő képviselője: Galyasné Dósa Katalin- elnök

Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja,  hogy rögzítse a Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesület (székhely: 3377 Szihalom, Bercsényi út 28.  nyilvántartási szám: 10-02-0001970 ; az „egyesület”), mint a www.kisbocs.hu honlap („Honlap”) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve az egyesület adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az egyesület, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok, fényképek  kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

Egyesületünk a rendezvényeken készített fényképeket, videókat használja fel a honlapon, amit minden esetben megelőz a külön jogszabályban rögzített nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy róla, gyermekéről fénykép, videó készíthető és azt a honlapunkon, közösségi médiában közzétehető.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az egyesület különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az egyesület az adatkezelő, azaz az egyesület felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület

Postacím: 3377 Szihalom, Bercsényi út 28.

Nyilvántartási szám: 10-02-0001970

E-mail cím: gadoka6@t-online.hu

Honlap: www.kisbocs.hu

Az adatkezelés jogalapja

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja gadoka6@t-online.hu e-mailcímre küldött, ezirányú kérésével.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során egyesületünk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.